Количката е празна


Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на deveks.bg:

 

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящите “Общи условия” представляват документ, който определя общите условия за ползване на уеб сайта deveks.bg, както и споразумение между Продавача и Клиента за покупко-продажба през сайта deveks.bg.

 

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

“Девекс груп” ЕАД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1574 бул. Проф. Цветан Лазаров 11А, с ЕИК 203314314

 

При необходимост можете да се свържете с deveks.bg на посочения по-горе адрес, на телефон +359885 144 686, +359899 666 991 или на имейл адрес: office@deveks.bg

 

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

а) Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през сайта на deveks.bg.

 

б) Продавач - “Девекс груп” ЕАД, за краткост Девекс/deveks.

 

в) Сайт – домейна deveks.bg

 

г) Клиент - всяко физическо лице, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

 

д) Акаунт - раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в сайта (поръчки, и др.)

 

 

е) Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между “Девекс груп” ЕАД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на “Девекс груп” ЕАД, през сайта, намерението си за купуване на Стоки от “Девекс груп” ЕАД.

 

ж) Продукт-и/ Стока-и - всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача през сайта.

 

з) Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползването му.

 

и) Бюлетин  – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

 

й) Съдържание

- цялата информация на сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

- Съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

- всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на DEVEKS на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;

- информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

- информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките;

- данни относно Продавача.

 

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1.      Общите условия нa DEVEKS са задължителни за всички Клиенти на сайта deveks.bg.

4.2.      Всяко използване на сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.      Общите условия могат да бъдат променени едностранно от DEVEKS по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

4.4.      DEVEKS има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5.      Във всеки един случай на промяна на общите условия DEVEKS ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в сайта.

4.6.      Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7.      Ако Клиентът не е съгласен и / или не приема и / или отмени своето съгласие за този документ:

-           Клиентът се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които deveks.bg предлага чрез своя сайт; получаването на Брошури или друга комуникация от страна на deveks.bg (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на deveks.bg.

-           Deveks.bg ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

-           Клиентът може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

-           Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към DEVEKS.

 

4.8.      DEVEKS полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, DEVEKS уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.9.      Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат промянени от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които DEVEKS предварително се извинява на своите Клиенти.

4.10.    Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от DEVEKS се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

 

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на DEVEKS от негово име.

5.2. DEVEKS ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление DEVEKS прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи DEVEKS уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление, че Продуктът от Поръчката, е готов за изпращане.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

 

 1. ПРОДАЖБА ПО ИНТЕРНЕТ

 

6.1.      Достъпът до услуги е позволен на всеки Клиент, който е създал Профил в сайта или ползва функционалността – “поръчай като гост” .

6.2.      За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Клиентът трябва да приеме предписанията на този Документ.

6.3.      Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата. Deveks.bg не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента.

6.4.      Всички цени, свързани с представени продукти са в български лева (BGN).

6.5.      Фактурирането на закупените продукти или купони (ваучери) става само в български лева (BGN).

6.6.      Цялата информация, използвана за описване на продуктите, на сайта (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за Deveks.bg, а са само начин на представяне.

6.7.      При представянето на продукти Deveks.bg си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

6.8.      Всички изображения, поместени на сайта имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

7.1.      Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на сайта, са изключителна собственост на DEVEKS.

7.2.      DEVEKS има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със сайта, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

7.3.      Нищо в сключения между DEVEKS и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на DEVEKS последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на DEVEKS върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на DEVEKS.

7.4.      Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

7.5.      Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

7.6.      Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на DEVEKS за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването му, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между DEVEKS и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на DEVEKS, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

7.7.      Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на DEVEKS няма да се счита за съгласие от страна на DEVEKS да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от DEVEKS.

7.8.      Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от DEVEKS.

 

 1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

 

 1. ПОРЪЧКА

 

9.1.      Клиентът може да прави Поръчки на сайта чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

 

9.2. Всеки добавен в количката за покупки Продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на Продукт в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продукт.

 

 

9.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на DEVEKS във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на DEVEKS да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който DEVEKS ще изпълни поръчката.

 

9.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на DEVEKS да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

 

9.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 

 • предоставените от Клиента данни в сайта са непълни и/или грешни;
 • продавачът е направил неуспешен опит да достави поръчания от Клиента Продукт.

 

 

9.6. Клиентът може да направи поръчка по телефона - 0885144686, 0899666991 като правата и задълженията, които възникват за двете страни са идентични с тези при поръчката през сайта.

 

 1. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТ-И

 

10.1.    Клиентът има на разположение следните начини на доставка за закупените продукти, а именно посредством собствен транспорт, избрана от DEVEKS компания за експресни куриерски услуги или лично от нашия адрес.

10.2.    Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@deveks.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

10.3.    Продавачът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на Републкика България до посочен от Клиента адрес за доставка.

 

 

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ

 

11.1.    Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера/снабдителя.

 

 1. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

 

12.1.    Клиент на DEVEKS може да върне закупените продукти – след преглед в момента на доставката, според договорните отношения в следните ситуации:

-           Продуктите имат сериозни нарушения на физическата си цялост, ни съответстват на заявеното качество;

-           Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;

-           Количеството на заявените продукти не отговаря на достанвеното количество;

-           Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние само в момента на получаване на доставените продукти като в такъв случай Клиентът не е отговорен за директните разходи по връщането на продуктите.

 

12.2.    DEVEKS си запазва правото да не приема обратно продукти , които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

12.3.    В случай на замяна на продукт, замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.

 

 1. ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

 

13.1.    Цените на Продуктите, обявени в сайта, са крайни и са обявени в български лева.

13.2.    Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

13.3.    Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство.

13.4.    Продавачът издава на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

13.5.    С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

13.6.    В случай, че в акаунта на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

 

14.1.    DEVEKS не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

14.2.    DEVEKS не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на сайта или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

14.3.    Ако Клиент сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на DEVEKS, накърнява авторско право или друго право той / тя може да се свърже с DEVEKS чрез наличните данни за контакт, така че DEVEKS да може да вземе информирано решение.

14.4.    DEVEKS не гарантира на Клиент достъп до сайта или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на DEVEKS.

14.5.    DEVEKS не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на сайта, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

14.6.    DEVEKS не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и / или съдържание изпратено до Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на DEVEKS, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Клиента и / или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

14.7.    DEVEKS не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

- услугата ще отговаря на изискванията на Клиента;

- услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.

- продуктите, получени безплатно или закупени от сайта, ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.

 

 1. РЕКЛАМА

 

15.1.    В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

15.2.    Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си в „Известия“ или като се свърже с DEVEKS по какъвто и да е друг начин, включително но не само по имейл office@deveks.bg, по телефона на номер 0885144686, по пощата и др.

15.3.    Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

16.1.    DEVEKS не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства (e-mail / телефон / SMS / други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.

16.2.    Изключение на чл. 16.1. са само случаите, в които даден артикул е бил върнат от клиент и сумата трябва да бъде възстановена.

16.3.    Клиентът (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

16.4.    DEVEKS не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на DEVEKS.

16.5.    Клиентът се задължава да информира DEVEKS при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

16.6.    DEVEKS не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил, съответстващ на този e-mail адрес.

16.7.    Контактите, осъществени от страна на DEVEKS чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

 

 

 

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

17.1.    Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

17.2.    Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 

 1. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 

18.1.    Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, изпратено от deveks.bg до неговите Клиенти, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

18.2.    Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Член / Клиент DEVEKS, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

18.3.    DEVEKS не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

18.4.    Всякакви спорове (изключвайки чл. 18.2.), които могат да настъпят между Клиент и DEVEKS или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

18.5.    Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

 

 

С уважение,

Девекс груп ЕАД